Γενική περιγραφή

Το Ιστορικό Αρχείο

Στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Μυτιλήνης συγκεντρώνονται, υπόκεινται σε επιστημονική επεξεργασία και διαφυλάσσονται τα τεκμήρια (αποφάσεις) που παρήχθησαν από τη δραστηριότητα του φορέα (του Δημοτικού Συμβουλίου), από το έτος 1949 έως το 2000, έτη κατά τα οποία το αρχειακό υλικό δεν αρχειοθετούνταν και δεν καταχωρούνταν ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική συγγραφή και αρχειοθέτηση των πρακτικών έλαβε χώρα μετά το 2000. Το υλικό που συγκεντρώθηκε και συγκεντρώνεται στο αρχείο έχει μέγιστη ιστορική αξία.

Στα Πρακτικά Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα. Τα θέματα των ημερήσιων διατάξεων είναι οικονομικά, τεχνικά, διοικητικά (περιφερειακά, δημοτικά, τοπικά), πολιτισμού (εκδηλώσεις, μουσεία, θέατρα κτλ),ιστορικά-αρχαιολογικά, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολεοδομικά- ρυμοτομικά, κοινωνικής μέριμνας, φιλανθρωπικά, υγείας, περιβαλλοντικά, καθαριότητας, εκπαιδευτικά, θρησκευτικά, εθνικά, νομικά, ψυχαγωγίας, υπηρεσίες, σύλλογοι, εταιρείες.

Συγκεκριμένα πρόκειται για εγκρίσεις, διορθώσεις, ορισμούς, τροποποιήσεις, καταβολές, χορηγήσεις, επιστροφές, δομήσεις, διενέργειες, αποδοχές, καθαριότητα, μεταφορές, συστάσεις, εγγραφές, καταβολές, ανανεώσεις, διαγραφές, απορρίψεις, κατεδαφίσεις, παραπομπές, παραχωρήσεις, επαναλήψεις, τακτοποιήσεις, εκφράσεις, διαθέσεις, αποδεσμεύσεις, ανακατανομές, υποδείξεις, υιοθεσίες, ανακλήσεις, βεβαιώσεις, τοποθετήσεις, αιτήσεις, αιτήματα, ενστάσεις, εκθέσεις, έγγραφα, θέματα, διαταγές κ.α..

Οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλήνης βρίσκονται βιβλιοδετημένες σε 112 τόμους διαστάσεων 20*30 εκ. (κατά μέσο όρο) και αριθμούν ένα σύνολο σελίδων της τάξης των 62.568. Συγκεκριμένα, οι σελίδες μεγέθους σάρωσης έως Α3 υπολογίζονται στις 14.626, ενώ οι σελίδες μεγέθους σάρωσης έως Α4 στις 47.942. Το χρώμα των κειμένων είναι κατά το πλείστο των περιπτώσεων μαύρο και η κατάσταση των τόμων είναι γενικά σε καλή κατάσταση.

Μέσω του έργου ο Δήμος Μυτιλήνης καταφέρνει να αναδείξει και να προβάλει με σύγχρονα ψηφιακά μέσα στο Διαδίκτυο την Ιστορική διαδρομή της πόλης της Μυτιλήνης από το 1949 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα και να αναπτύξει μία ψηφιακή ιστορική διαδρομή που περιλαμβάνει σημαντικούς χρονολογικούς σταθμούς, όπως αυτοί αποτυπώνονται μέσα από σημαντικές αποφάσεις των εκάστοτε Δημοτικών Συμβουλίων της πόλης της Μυτιλήνης.

Ενότητες του αρχείου

Παλαιό Αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1949-1984

n

Νεότερο Αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1985-2000

Ενότητες στο αρχείο

Μέσω μιας πλούσιας σε πληροφορίες πηγής, των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης, για την περίοδο 1949-2000, διευκολύνεται η ιστορική έρευνα σχετικά με την πόλη της Μυτιλήνης. Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εμπεριέχει πλήθος πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη και τη διαμόρφωση της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας στη Μυτιλήνη, τις δημογραφικές και ιστορικές διαδρομές, αλλά και την πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της πόλης της Μυτιλήνης του 20ού αιώνα. Το αρχείο αποτελείται από 2 ενότητες: 

  • Παλαιό Αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1949-1984
  • Νεότερο Αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1985-2000.

Δείτε το χρονολόγιο

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εμπεριέχει πλήθος πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη και διαμόρφωση της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, τις δημογραφικές και ιστορικές διαδρομές, αλλά και τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες της Μυτιλήνης του 20ού αιώνα.