Δημοτικό Συμβούλιο

Διοίκηση Δήμου

Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Δήμαρχος.

Αρμοδιότητες

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες του Δημάρχου και των άλλων οργάνων του δήμου  και απαριθμούνται περιοριστικά στις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 73, 76, 77, 78 του Ν.3852/2010 ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Εκτός των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί θεμάτων, που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Στις βασικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται και οι εξής: 

  • α. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • β. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. 
  • γ. Προτείνει τη μετονομασία του Δήμου και οικισμών προκειμένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα περί τούτου (άρθρο 7 του Ν.3463/2006). 
  • δ. Αποφασίζει για την μετονομασία των δημοτικών οικισμών και των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 7 του Ν.3463/2006). 
  • ε. Αποφασίζει για την ονομασία και την μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών (άρθρο 8 του Ν.3463/2006). 
  • στ. Καθορίζει με απόφασή του το σήμα που μπορεί να κάνει χρήση ο Δήμος, το οποίο αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου και συνεκτίμηση των στοιχείων που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (άρθρο 9 του Ν.3463/2006).

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα, να αποφασίζει να ασκήσει το ίδιο
αρμοδιότητες των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής. 

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα τα οποία τυχόν παραπέμπουν οι Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής σε αυτό για λήψη απόφασης, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθ. 72 παρ.4 και 73 παρ.4 του Ν. 3852/2010. 

5. Μπορεί να μεταβιβάσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της. 

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, ή ειδικά και κατά περίπτωση για την επεξεργασία και εισήγηση συγκεκριμένων θεμάτων. Στις εν λόγω επιτροπές εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ συμμετέχουν και ιδιώτες με ειδικές γνώσεις επί των προς επεξεργασία θεμάτων, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Πρακτικά συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες.
Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη ειδικού γραμματέα δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τα πρόχειρα πρακτικά που τηρούνται αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και αριθμούνται, σε τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως ο αρνηθείς να υπογράψει Δημοτικός Σύμβουλος, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε η υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε πρώτη (1η) του χρόνου ξεκινάει καινούρια αρίθμηση. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, αποστέλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού δημοσίευσης και αναγκαία έγγραφα στοιχεία, για την νόμιμη έκδοση αντιγράφων.

Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Δείτε το χρονολόγιο

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εμπεριέχει πλήθος πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη και διαμόρφωση της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, τις δημογραφικές και ιστορικές διαδρομές, αλλά και τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες της Μυτιλήνης του 20ού αιώνα.